Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

KOSMETYCZNE ZMIANY NAZW SZKÓŁ I BEZZASADNE SKARGI

Tomasz | 2019-06-23 12:20

(powiat zawierciański) Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Zawierciańskiego pochyliła się nad szeregiem uchwał dotyczących zmian nazw szkół. W przypadku szkół policealnych usunięto człon „dla dorosłych”, co jest skutkiem zmian w prawie – nie różnicuje się już szkół policealnych na te dla młodzieży i dla dorosłych. Radni, przyjmując stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznali za bezzasadne skargi na dyrektora ZS im. Gostkowskiego w Łazach oraz na starostę.


 

Krótka, trwająca niewiele ponad godzinę ostatnia sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego odbyła się w czwartek 30 maja. Na mocy przyjętych tego dnia uchwał, drobnej korekcie uległy nazwy kilku szkół policealnych. Wprowadzone zmiany były konieczne – zgodnie z prawem szkoły policealne nie będą już dzielone na te dla młodzieży i dla dorosłych. Niezbędne więc było dostosowanie ich nazw poprzez usunięcie członu „dla dorosłych”. Nowe nazwy szkół od 1 września to: Szkoła Policealna nr 6 (dotychczas Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w ZS im. Kołłątaja w Zawierciu), Szkoła Policealna nr 7 (dotychczas Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 w ZS im. Staszica w Zawierciu), Szkoła Policealna nr 3 (dotychczas Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3 w ZS im. Bema w Zawierciu), Szkoła Policealna nr 4 (dotychczas Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 4 w ZS im. Dunikowskiego w Zawierciu), Szkoła Policealna nr 5 (dotychczas Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w PCKZ w Zawierciu), Szkoła Policealna w Porębie (dotychczas Szkoła Policealna dla Dorosłych w ZS w Porębie), Szkoła Policealna w Łazach (dotychczas Szkoła Policealna dla Dorosłych w ZS im. Gostkowskiego w Łazach).


 

Zmieniono również nazwy zespołów szkół im. Kołłątaja i im. Grzegorzewskiej w Zawierciu. W obu przypadkach usunięto „placówki” – od 1 września funkcjonować będą jako Zespół Szkół im. H. Kołłątaja i Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.


 

Wśród wielu uchwał, które 30 maja przyjęli powiatowi radni, znalazła się również ta stanowiąca o wyłączeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie z Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu i likwidacji schroniska z dniem 30 lipca br.


 

Podczas sesji starosta Gabriel Dors poinformował o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu trzech konkursów na stanowiska dyrektorów przeprowadzonych w maju. Chodzi o tutaj o dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu, Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach oraz dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.


 

LICZNE SKARGI UZNANE ZA BEZZASADNE


 

Radni rozpatrzyli też dziewięć skarg na dyrektora ZS im. Gostkowskiego w Łazach. Rada Powiatu zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji siedem skarg uznała za bezzasadne. W przypadku dwóch skarg wskazano, że Rada Powiatu Zawierciańskiego nie jest właściwym organem do rozstrzygania w danych sprawach, wskazując organy, do których powinny zostać skierowane skargi.


 

Wśród licznych zarzutów wysuwanych wobec dyrektora ZS im. Gostkowskiego za bezzasadne radni uznali skargi: z 10 marca (dotyczącą poświadczenia nieprawdy w związku z potwierdzeniem przekształcenia stosunku pracy skarżącego); z dnia 16 marca (zarzuty dotyczące nieprzestrzegania regulaminu Rady Pedagogicznej); z 22 marca (dot. niewywiązania się z obowiązków wynikających z decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020); skarga z 31 marca (zawierająca zarzuty niezgodnego z prawem postępowania Dyrektora Zespołu Szkół, naruszającego przepis Kodeksu pracy); skarga z 15 kwietnia (dotycząca zarzutów w zakresie zlecenia członkom Komisji Rekrutacyjnej opracowania regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020); skarga z 24 kwietnia dotycząca wprowadzania skreśleń do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej (brak potwierdzenia zarzutów skarżącego w dokumentach); skarga z dnia 2 maja zarzucająca dyrektorowi szkoły utrudnianie skarżącemu w miesiącu czerwcu 2018 roku skorzystanie z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.


 

Radni uznali, że Rada Powiatu nie jest organem właściwym do rozpatrzenia dwóch skarg. Pierwsza z nich, z 8 kwietnia, dotyczyła zarzutów związanych z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, a szczególnie nieprawidłowości przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych. Zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tą sprawą powinno zająć się Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach nadzoru pedagogicznego. Podobne stanowisko Komisja przyjęła ws. skargi z 12 maja. Zawierała ona zarzuty w zakresie wydawania zarządzeń niezgodnych z przepisami Prawa oświatowego, zobowiązujących nauczycieli do upowszechniania praw dziecka i praw ucznia na zajęciach lekcyjnych do dnia 31 maja br.


 

Za bezzasadne uznano również pięć skarg na starostę. Wśród nich znalazły się skargi dotyczące m.in. zarzutu braku odpowiedzi na wcześniejszą skargę, zarzutu braku informacji o sposobie rozpatrzenia skargi, czy też skarga, w której skarżący kwestionował prawidłowość postępowania dotyczącego wniosku o odwołanie dyrektora ZS im. Gostkowskiego w Łazach.


 

W punkcie wolnych wniosków głos zabrał radny Jarosław Kleszczewski. Odniósł się do złożonych przez niego interpelacji dotyczących sytuacji w szpitalu. Jak mówił, odpowiedź jaką uzyskał od dyrektora szpitala nie jest satysfakcjonująca i prosi o ponowne pochylenie się nad jego zapytaniami. - Chciałbym ponowić swoją interpelację, tzn. chciałbym uzyskać ponownie odpowiedź, gdyż ta odpowiedź, która padła ze strony pana dyrektora jest niepełna, lakoniczna. Myślę, że to jest praktycznie lekceważące wobec całej rady, nie tylko wobec mnie. Pytałem o to, jakie sprawy w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce na SOR-ze w Zawierciu, jakie podjęto działania usprawniające. Natomiast odpowiedź brzmi: przedstawiono na nadzwyczajnej sesji, na której takich informacji na temat poprawy jakości pracy SOR-u nie było. Więc bardzo bym prosił, aby na te interpelacje pan dyrektor się wysilił i odpowiedział. Byłoby dobrze, aby też czasem bywał na radzie powiatu, na sesjach lub na komisjach, bo tam się w ogóle nikt nie pojawia. Mamy szereg pytań, a w międzyczasie mam szereg skarg od pacjentów na funkcjonowanie SOR-u w dalszym ciągu oraz na zaopatrywanie osób, które się zgłaszają z problemami okulistycznymi – mówił Jarosław Kleszczewski, który przekonywał, że tematy szpitala powinny być często poruszane zarówno na komisjach, jak i na sesjach. Przewodnicząca rady Małgorzata Benc zapewniła, że dyrektor szpitala był już poproszony o to, by uczestniczył w komisjach i sesjach – albo on osobiście, albo osoba przez niego wyznaczona. M. Benc dodała, że prośba zostanie ponowiona. (es) Foto: Starostwo Powiatowe w ZawierciuGaleria zdjęć

Komentarze