Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

NAJWIĘCEJ WYDADZĄ NA WYNAGRODZENIA, A PROMOCJA GMINY „LEŻY”

Tomasz Urbański | 2019-02-02 12:20

(Niegowa) Ponad 28 mln 709 tys. zł wynosi budżet gminy Niegowa na bieżący rok. Uchwałę budżetową radni z gminy Niegowa przyjęli podczas obrad 28 grudnia. Wydatki gminy wyniosą w tym roku ponad 28,5 mln zł. Wśród nich znalazły się m.in. wydatki na remonty dróg, przebudowę drogi w Ogorzelniku, budowę chodnika w Mirowie. Prawie 2 mln zł pochłoną pensje dla pracowników urzędu, natomiast 4 mln 300 tys. zł to wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie. Drobne inwestycje zostaną wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Łącznie na ten cel przeznaczono ponad 378 tys. zł. Z uchwały budżetowej na 2019 rok wynika, że Gmina Niegowa nie zamierza się promować, bowiem na ten cel przeznaczono tylko 10 tys. zł.


 

W gminie Niegowa obliczono, że nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniesie w tym roku 187.393,00 zł i zostanie ona przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej BGK.


 

Rezerwa ogólna wyniesie 49.500 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki z zakresu Zarządzania Kryzysowego została ustalona przez radnych na kwotę 63.300 zł.


 

Z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do gminnego budżetu wpłynie 61.950 zł, przynajmniej tyle zakłada plan. Ale paradoksalnie na rozwiązywanie problemów alkoholowych i profilaktykę przeznaczono niemal tyle samo, co wpłynie do budżetu, czyli 57.650 zł. Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono 4300 zł.


 

Przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku ma wynieść 3 mln zł. Natomiast na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gmina przeznaczy 937.584 zł.


 

PODATKI TO GŁÓWNY DOCHÓD GMINY


 

Jak co roku spore znaczenie dla dochodów budżetu mają wpływy z podatków. Od osób fizycznych do gminnej kasy wpłynie ponad 3 mln 188 tys. zł. Natomiast z podatku od nieruchomości 1 mln 165 tys. zł, z podatku rolnego 398 tys. zł, a z podatku od środków transportowych 450 tys. zł. Łącznie z podatków i opłat skarbowych do gminy Niegowa wpłynie 5.584.939 zł. 1 mln zł to wpływ za dostarczanie mieszkańcom wody. Gmina planuje także sprzedaż mienia komunalnego, czyli działek budowlanych w Sokolnikach, Bobolicach i Moczydle. Dochód majątkowy z tego tytułu obliczono na 71 tys. zł.


 

CO W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH?


 

Ponad 2 mln zł pochłoną wydatki związane z inwestycjami w sieć wodociągową w Niegowie, Bliżycach i Sokolnikach. W Bliżycach ruszy drugi etap przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej. Natomiast na odcinku Sokolniki – Bukowiec rozpocznie się pierwszy etap przebudowy wodociągu wraz z przyłączami. 10 tys. zł zaplanowano także na zakup pomp wodnych.

 

W planach jest także przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodnika w Mirowie. W Ogorzelniku przebudowa jednej drogi kosztować będzie 705.902,11 zł, a drugiej 1 mln 280 tys. 490 zł. Remontu wymaga także wewnętrzna droga gminna w Łutowcu. Na ten cel przeznaczono 120 tys. zł. W Bliżycach powstaną drogi rolne, na które zostanie wydane 150 tys. zł. Natomiast 180 tys. zł, to kwota przeznaczona na zakup oprogramowania, komputerów oraz modernizację serwerów, licencje i zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy.


 

Jednak największy wydatek to długo oczekiwany przez wszystkich mieszkańców remont Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie. W tegorocznym budżecie zapisano na tę inwestycję 813 tys. 460 zł. Dom kultury dzięki gruntownemu remontowi zyska zupełnie nowe oblicze.


 

ILE NA OŚWIATĘ?


 

Główna część wydatków, to wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracyjnych. Na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych przeznaczono 4 mln 300 tys. zł. Natomiast 760.456 zł, to wydatki na dodatki mieszkaniowe i socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów potrzebnych do remontów szkół oraz remont pomieszczeń szkolnych.


 

Fundacja Elementarz na zadania oświatowe – prowadzone szkoły podstawowe - otrzyma dotację z budżetu w wysokości 668.968 tys. zł.


 

Na oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych gmina wyda 170 tys. zł – w tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi.


 

21 tys. zł, to wydatki na dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny. Natomiast na oddział przedszkolny prowadzony przez Fundację Elementarz przeznaczono 119.320 zł.


 

Kolejne 500 tys. zł to wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach, a 86.100 zł, to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego oraz bieżące utrzymanie przedszkoli.


 

Na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli gimnazjum oraz obsługi, gmina wyda w tym roku 400 tys. zł. Ale do tego dochodzi jeszcze 25 tys. zł na pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem. Dowóz uczniów to wydatek rzędu 200 tys. zł. Dokształcanie nauczycieli kosztować będzie gminę 43.752 zł. Kolejny wydatek to stołówki szkolne. Wydatki bieżące pochłoną 290 tys. zł, a 164 tys. zł przeznaczone zostanie na żywienie uczniów w szkołach, zakup gazu oraz odbiór odpadów.


 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I RODZINNE


 

Prawie 4,5 mln zł., to kwota, którą w budżecie przeznaczono zgodnie z ustawą na wypłatę świadczeń wychowawczych, natomiast na świadczenia rodzinne gmina wyda ponad 2,5 mln zł. Wydatki bieżące na wsparcie rodzin wynosić będą łącznie 221.220 tys. zł. W tym na pieczę zastępczą przeznaczono 54.088 zł. Warto zaznaczyć, że gmina opłaca także składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Konieczne jest także opłacanie wynagrodzenia dla asystenta rodzinnego zatrudnionego na 1/3 etatu. Rocznie gminę kosztuje to 18.932 zł.


 

KULTURA I SPORT TEŻ KOSZTUJĄ


 

Na Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie przeznaczono 280 tys. zł. Jednak należy brać pod uwagę, że niektóre remonty czy zakup wyposażenia zostaną zrealizowane dzięki funduszowi sołeckiemu. Roczne utrzymanie biblioteki kosztować będzie gminę 150 tys. zł. 30 tys. zł pochłoną wynagrodzenia dla animatorów sportu pracujących na orlikach w Niegowie, Ludwinowie i Sokolnikach. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych, to tylko 8 tys. zł. Ale kilka mniejszych inwestycji sportowych zostanie opłaconych również dzięki funduszowi sołeckiemu. Łącznie na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu gmina wyda 60 tys. zł.


 

Jednak Gmina Niegowa wcale nie zamierza dużo wydawać na promocję, mimo, że teren ma niesamowity potencjał turystyczny. Na ten cel przeznaczono bowiem tylko 10 tys. zł.


 

CO DZIĘKI FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU?


 

Dzięki funduszowi sołeckiemu w Łutowcu powstanie wiata całoroczna, na którą przeznaczono 14.898,27 zł. W Bliżycach wyremontowana zostanie świetlica działająca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie elewacji ścian zewnętrznych budynku). Koszt to 33.630,02 zł. W Postaszowicach mieszkańcy zaplanowali zagospodarować teren jednej z działek. Prace ziemne, ażurowa płyta oraz ogrodzenie pochłoną 19.995,05 zł. W Moczydle za 19.603,04 zł zakupione zostaną stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej. Będzie także ogrzewanie. W Ogorzelniku konieczne jest wyczyszczenie zbiornika wodnego oraz jego odpływu. Na ten cel przeznaczono 18.900 zł. W Mirowie pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną na projekt oraz wykonanie części chodnika (16.727,89 zł). W Tomiszowicach trzeba wyremontować pomieszczenia dzierżawione przez Koło Gospodyń Wiejskich. Prace pochłoną 23.523,59 zł. W Antolce za 10.542,05 zł wyremontowana zostanie droga.


 

Mieszkańcy Bobolic natomiast postawili na plac zabaw i mini siłownię, naprawę przystanków, montaż tablic ogłoszeniowych oraz ustawienie drogowskazów z numerami posesji. To wszystko kosztować będzie 12.066,73 zł. W Zagórzu wytyczona zostanie jedna droga gminna, inna będzie utwardzona. Uregulowany zostanie również stan prawny działek. Na ten cel przeznaczono 12.400 zł. W Gorzkowie nowym za kwotę 19.646,56 zł zakupiony zostanie namiot okolicznościowy, a mieszkańcy zorganizują imprezę plenerową. W tej kwocie także mieści się instalacja zabezpieczenia przeciwpożarowego.


 

W Gorzkowie Starym wyrównany zostanie teren boiska, zakupiona zostanie siatka i słupki. Będą także ławki, a teren zostanie ogrodzony. Ten cel pochłonie 12.244,84 zł. W Ludwinowie wyremontowane zostaną pomieszczenia remizo-świetlicy (koszt 21.868,23 zł). W Trzebniowie konieczny jest zakup kruszywa na drogi gminne oraz montaż skrzynki prądowej. Na to wszystko mieszkańcy wydadzą 22.608,79 zł. W Mzurowie w budynku użyteczności publicznej wymienione zostaną okna, trzeba też kupić stoły i stołki. Będzie też widniej za sprawą nowego oświetlenia ulicznego. Koszt tych inwestycji obliczono na 25.004,71 zł. Natomiast 9.191,63 zł pochłonie wykonanie tablicy pamiątkowej i zakup ławeczek w Brzezinach. W Niegówce, podobnie jak w Bobolicach mieszkańcy postawili na rekreację. Tutaj, dzięki środkom z funduszu sołeckiego zakupione zostaną urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych i dzieci, wykonany zostanie projekt, a działka zyska ogrodzenie. Koszt - 13.330,00 zł. W Niegowie konieczne jest wykonanie oświetlenia boiska sportowego oraz drogi gminnej nr 680028S, a także zabezpieczenie sprzętu bojowego dla jednostki OSP. W ramach funduszu sołeckiego zorganizowana zostanie impreza jubileuszowa Koła Gospodyń Wiejskich. Budżet na ten cel to 41.863,28 zł. Łącznie fundusz sołecki w gminie Niegowa opiewa na kwotę 378.044,68 zł.


 

Ewelina Kurzak


 


Komentarze