Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

POWIATOWI RADNI BĘDĄ DYŻUROWAĆ W STAROSTWIE

Tomasz Urbański | 2019-01-14 12:20

(Zawiercie) 28 grudnia ub. r. powiatowi radni jednogłośnie przyjęli budżet powiatu na 2019 rok. W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 oraz projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu. Nowością w tym roku mają być dyżury powiatowych radnych. To ukłon w stronę mieszkańców, by mogli oni bezpośrednio porozmawiać ze swoimi wybrańcami.


 

W wolnych wnioskach przewodnicząca rady Małgorzata Benc zaproponowała, by w 2019 roku wprowadzić (na razie na próbę) poniedziałkowe dyżury radnych. Każdy z radnych pełniłby dyżur dwa, trzy razy w roku. Jak czytamy na stronie zawierciańskiego starostwa dyżury będą odbywałyby się w poniedziałki od 14.30 do 15.30. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca dyżur pełnić będzie przewodnicząca rady. Wkrótce na BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu zaprezentowany będzie rozkład dyżurów.


 

- Wprowadzamy taką małą zmianę w pracy rady. Wprowadzamy taki system dyżurów radnych. Wiem, że nie wszyscy może będą z tego powodu zadowoleni. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale zobaczymy przez ten pierwszy rok. To naprawdę nie często wypadnie. Będą to dyżury poniedziałkowe, wtedy urząd pracuje dłużej. Każdy z państwa, zainteresowanych mieszkańców, jeżeli będzie chciał spotkać się z radnym, będzie mógł z nim porozmawiać, a jednocześnie jeżeli będzie chciał załatwić jakieś sprawy w starostwie, będzie miał do tego okazję - mówiła przewodnicząca rady Małgorzata Benc.


 

DOCHODY NA POZIOMIE OKOŁO 122 MILIONÓW ZŁOTYCH


 

Radni jednomyślnie przyjęli radni przyjęli budżet powiatu. Dochody ogółem kształtują się na poziomie ponad 122 milionów złotych (dochody bieżące wyniosą ponad 113 milionów zł, a dochody majątkowe ponad 9 milionów zł). Wydatki ogółem będą kształtowały się na poziomie ponad 123 milionów złotych (wydatki bieżące będą się kształtowały na poziomie ponad 108 milionów zł, a wydatki majątkowe na poziomie ponad 15,5 miliona zł). Deficyt ma wynieść ponad 1,4 miliona złotych. RIO wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.


 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA


 

W opublikowanym na stronie BIP 20 grudnia projekcie uchwały budżetowej znalazło się wiele kluczowych zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej ma wynieść 389 346 złotych, z czego wysokość wydatków w tym roku to 378 276 zł. 187 500 zł stanowić będą środki własne z ochrony środowiska, a 190 776 środki własne z budżetu powiatu.


 

Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Niegowonicach (wartość zadania 5 989 317 zł, a wysokość wydatków w tym roku 5 940 732 zł). Kredyt na wkład własny powiatu to 1 485 183 zł, dofinansowanie z gminy Łazy ma wynieść 1 485 183 zł. Reszta środków, czyli 2 970 366 zł pochodzić ma z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.


 

Przebudowany ma zostać również most na suchym cieku drogi powiatowej w miejscowości Kleszczowa (wartość zadania 2 238 745, z czego wysokość wydatków poniesionych na ten cel w tym roku ma wynieść 2 200 000 zł. Na ten cel powiat przeznaczy z środków własnych 1 110 000 zł, tyle samo stanowić będzie kwota z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej).


 

NIEKTÓRE INWESTYCJE JEDNOROCZNE


 

W planach jest również przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego i ul. Łośnickiej w Zawierciu (1 450 000 zł). Cała ta kwota została uwzględniona w wysokości wydatków tegorocznych. Z tej kwoty 800 000 zł stanowić będą środki własne z budżetu powiatu, a 650 000 zł to dofinansowanie od gminy Zawiercie.


 

Z mniejszych zadań powiat chce także realizować przebudowę drogi powiatowej ul. Myśliwskiej relacji Poręba-Zawiercie (850 tysięcy zł). Cała kwota została uwzględniona w wysokości wydatków na ten rok. Zadanie będzie finansowane z środków własnych (500 000 zł) i dzięki dofinansowaniu od gminy Zawiercie (350 000 zł)


 

Przebudowa drogi powiatowej Łany Wielkie-Otola ma kosztować 400 000 zł. Środki własne powiatu stanowić mają 200 000 zł i tyle samo na tę inwestycję przekaże gmina Żarnowiec.


 

400 000 zł powiat chce wydać na modernizację chodników i nawierzchni drogowych, a 40 000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. W planach jest także modernizacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu na kwotę 130 000 zł.


 

Ponadto powiat chce także sporządzić dokumentację dotyczącą rozbiórki i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Włodowice-Rzędkowice-Zdów w miejscowości Wygoda oraz dokumentację przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trzebyczka.


 

SPORO ŚRODKÓW UNIJNYCH


 

Oprócz już wymienionych powiat zawierciański chce realizować inwestycje z udziałem środków unijnych. Oto niektóre z nich.


 

Jak na początku grudnia zeszłego roku informowało Starostwo Powiatowe w Zawierciu rozpoczęły się prace przy termomodernizacji Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 80. Po przekazaniu placu budowy 19 listopada ub. r. generalny wykonawca robót budowlanych - JUL-BUD z Bliżyc przystąpił do wykonywania dociepleń wewnętrznych ścian i stropów piwnic, a zakończenie realizacji całego zadania zaplanowano na 15 maja. Projekt zakłada między innymi docieplanie ścian piwnic i cokołu, odtworzenie kanalizacji deszczowej, docieplanie ścian i stropodachów, remont pokrycia dachów, docieplenie wewnętrzne piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt dotyczy również instalacji odgromowej.


 

Całkowite nakłady finansowe w przypadku tej inwestycji będą wynosiły ponad 1,6 mln zł, z czego w tym roku wysokość wydatków na ten cel ma wynieść planowo 1 584 325 zł. W tym roku na ten cel powiat przeznaczy środki na wkład własny w wysokości ponad 500 tys. zł. Środki na wkład UE będą stanowiły 1 056 942 zł (środki własne 16 118, a środki z RPO – dotacja celowa 1 040 824 zł). Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


 

Ważny punkt stanowi również przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dzwonowice-Rokitno etap III (Ołudza-Rokitno). Koszt tej inwestycji w 2019 r. wyniesie 1 657 559 zł. Z tego środki własne to kwota 751 189 zł, a środki na wkład UE 906 370 zł.


 

REALISTYCZNOŚĆ WPF „BUDZI WĄTPLIWOŚCI”?


 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, lecz nie obyło się bez zastrzeżeń. Przy uwzględnieniu wielkości przyjętych w projekcie WPF, relacja o której mowa w artykule 243, ustęp 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku jest na mało bezpiecznym poziomie, gdyż wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,54%, a dopuszczalny wskaźnik wynosi 3,92. Skład orzekający dokonał również oceny realistyczności przedłożonego projektu przedłożonego projektu WPF, między innymi w zakresie wielkości mających wpływ na kształtowanie się relacji z artykułu 243, ustęp 1 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku oraz w latach następnych.


 

- Skład orzekający wskazuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej założono znaczny wzrost dochodów od 2021 r. (w tym dochodów bieżących), zakładając równocześnie zmniejszenie wydatków bieżących, zwłaszcza w latach 2022-2025. Spowodowało to wzrost prognozowanych kwot nadwyżki operacyjnej, która w latach 2019, 2020 i 2021 wynosi odpowiednio około 15,5 miliona złotych, 11,8 miliona złotych, 15,3 miliona - przytaczała przewodnicząca rady Małgorzata Benc.


 

- Z objaśnień wynika, że różnice w zakresie wysokości wydatków związane są z realizacją programów unijnych oraz realizacją zadań z zakresu scalania gruntów, jednak w opinii składu orzekającego objaśnienia w tym zakresie są niewystarczające i tym samym realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej budzi wątpliwości. Z tego względu skład orzekający zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia objaśnień w zakresie wzrostu dochodów i zmniejszenia wydatków z uwzględnieniem dochodów i wydatków nieperiodycznych, szczególnie w odniesieniu do dochodów i wydatków bieżących – czytała przewodnicząca Benc.


 

SCHRONISKO DO LIKWIDACJI


 

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu. Jak argumentowano schronisko od czasu jego utworzenia nie prowadziło działalności wynikającej z jego celów i zadań statutowych, a sytuacja ta wynikała z braku zainteresowania ze strony młodzieży ofertą proponowaną przez schronisko. Stąd wniosek o wygaszenie trwałego zarządu.


 

Monika Polak-Pałęga


 Galeria zdjęć

Komentarze