Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

RADNI PODJĘLI DECYZJĘ O POŁĄCZENIU SZPITALA I ZLA!

Tomek | 2017-07-02 12:20

(Zawiercie) 19 czerwca radni powiatowi przegłosowali uchwałę w sprawie połączenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu. 4 maja weszła w życie ustawa o tzw. „sieci szpitali”. Po tym jak zrobiło się głośno o planach połączenia w ZLA zawrzało, a jak mówiło się nieoficjalnie – część lekarzy z tego zakładu zapowiadała, że odejdzie z pracy, jeżeli dojdzie do scalenia.

 

Powiat nie miał zbyt dużo czasu. W przypadku łączenia podmiotów leczniczych, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ dokonuje kwalifikacji podmiotu leczniczego powstałego w wyniku połączenia, a warunkiem dokonania kwalifikacji było przedstawienie do 20 czerwca aktu o połączeniu. Do 21 września trzeba jeszcze przedstawić zaświadczenie o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Bardzo ważne, by cała procedura została zakończona w terminie. – Połączenie po tej dacie oczywiście jest możliwe, ale nie ma tego skutku w postaci zapewnienia finansowania na okres kolejnych czterech lat w formie ryczałtu – powiedział w czasie obrad mecenas Janusz Bański.

Szpital Powiatowy w Zawierciu w ramach systemu zabezpieczenia został zakwalifikowany do poziomu szpitali II stopnia (wśród 12 szpitali z województwa śląskiego). Założenie ustawodawcy jest takie, że finansowanie tych podmiotów, które znajdą się w sieci będzie odbywało się na podstawie ryczałtu. - To znaczy, że nie będą (one – przyp. red.) musiały ubiegać się o kontrakt w konkursie tylko uzyskają ryczałt na okres czterech lat – mówił mecenas Bański. Jeden z argumentów za połączeniem odnosił się do tego, że ryczałt stanowi gwarancję stabilnego finansowania. Aby podmiot mógł uzyskać finansowanie w formie ryczałtu musi znaleźć się w sieci. Stąd decyzja o połączeniu. - Ustawa o działalności leczniczej dopuszcza połączenie dwóch zakładów leczniczych poprzez przejęcie jednego zakładu przez drugi – podkreślał J. Bański i dodał, że finansowanie w formie ryczałtu obejmie obie lecznice.

 

Prawnik zaznaczył, że zarząd powiatu podejmował rozmowy ze związkami zawodowymi i z załogami poszczególnych placówek, doszło do wynegocjowania, ustalenia zasad i gwarancji zatrudnienia na okres czterech lat.

 

Jak podaje na swojej stronie Starostwo Powiatowe w Zawierciu, głosowanie nad projektem uchwały zostało poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii: Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położonych (Zarząd Regionu Śląskiego), Forum Związków Zawodowych (Zarząd Województwa Śląskiego), Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Zawierciu, Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych (Zakładowa Organizacja Związkowa przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu), Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawierciu, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawierciu, Związku Zawodowego Pracowników Obsługi Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej (Rady Powiatu Zawierciańskiego).

 

- Sieć szpitali tworzy się w celu zagwarantowania kompleksowości i ciągłości udzielanych świadczeń. Oznacza to, że szpitale zakwalifikowane do sieci mają zapewniać pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia. Pacjent skierowany do szpitala powinien uzyskać poza świadczeniami szpitalnymi, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne, stosownie do jego potrzeb zdrowotnych. Dostęp do świadczeń powinien być podyktowany cyklem leczenia, a nie jak dotychczas – aspektami rozliczeniowymi – przytaczała podczas prezentacji na sesji dyrektor szpitala Anna Pilarczyk-Sprycha.

- Z tego co już wiemy od stycznia mają być wprowadzone nowe poradnie anestezjologiczna, internistyczna i pediatryczna – dodała.

 

- Wszystkie nasze zakresy są zagwarantowane w sieci za wyjątkiem opieki paliatywnej, na którą będziemy startowali w konkursie i fizjoterapii – powiedziała dyrektorka.

 

- Na funkcjonowanie systemu sieci przeznaczonych będzie ok. 93% środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe środki finansowe (7%) będą przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić zarówno placówki niezakwalifikowane do sieci jak i szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów czy poradni – przedstawiła w prezentacji Pilarczyk–Sprycha.

 

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, który nie zostanie ujęty w sieci będzie zmuszony uczestniczyć w postępowaniach konkursowych, które najprawdopodobniej będą ogłoszone przez NFZ na obszar całego województwa śląskiego – można było wyczytać w przedstawionych materiałach.

 

W czasie obrad przedstawione zostały także wyniki finansowe lecznic. Szpital Powiatowy w Zawierciu uzyskał za ubiegły rok wynik finansowy na poziomie 2 543 717,44 zł, a ZLA na poziomie 327 802,67 zł. Jeżeli chodzi o pierwsze 4 miesiące tego roku, to szpital zanotował wynik finansowy na poziomie 471 740,94 zł, a ZLA 298 746,67 zł. Zobowiązania finansowe szpitala wobec starostwa wynoszą 21 903 722,85 zł (blisko 22 miliony zł). Pozostałe zobowiązania lecznicy wynoszą 28 271 781,79 zł (wymagalne 2 994 956,50 zł)

 

Zdaniem zwolenników scalenia połączenie to same plusy i pewność posiadania ryczałtu przez okres 4 lat bez konieczności uczestniczenia w postępowaniach konkursowych przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bezpieczeństwo posiadania kontraktu nie mniejszego niż obecnie). Wzmocnienie pozycji szpitala i ZLA na rynku usług medycznych, poszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych, dostęp do pełnej bazy pacjentów i szybsze reagowanie na ich potrzeby oraz możliwość wspólnego planowania inwestycji i zakupów – to tylko niektóre z argumentów przemawiających za połączeniem jakie zostały przedstawione na sesji.

 

Jak wskazywano brak ryczałtu to z kolei niepewność wyniku postępowania konkursowego. Do tego dochodzi niepewność co do ilości środków finansowych jakie NFZ będzie mógł przeznaczyć na świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla obszaru kontraktowania obejmującego swoim zasięgiem nasz powiat.

 

CHAWUŁA: „POWODEM TEJ DECYZJI JEST KONDYCJA FINANSOWA SZPITALA”

 

- Sprawa łączenia Szpitala Powiatowego z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu od początku budziła bardzo duże emocje, które były wywołane niewiedzą, dezinformacją i podawaniem różnych powodów takiej decyzji Zarządu Powiatu (o połączeniu – przyp. red.). Moim zdaniem głównym powodem tej decyzji jest kondycja finansowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Najpierw bowiem zarząd liczył na uzyskanie środków finansowych za poręczeniem gminy Zawiercie, ale to się nie udało. Później dochodziły nas słuchy, że szpital szuka źródeł finansowania w różnych instytucjach finansowych. Aż w końcu pojawił się pomysł, że skoro mamy dobrze funkcjonujący Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, który nie ma żadnych długów, to przecież jest łatwy sposób na to, żeby kondycję szpitala poprawić – mówiła radna Beata Chawuła (PiS).

 

- Od samego początku pojawiała się też narracja, że decyzja o łączeniu szpitala z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego jest wynikiem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, które przeprowadza reformę służby zdrowia. To nic bardziej mylnego. Ustawa o sieci szpitali, na którą powołuje się Zarząd Powiatu, nie wymusza ani nie wskazuje takich rozwiązań. Ustawa o sieci szpitali dotyczy szpitali, a nie zawierciańskiego ZLA. Proszę nie zrzucać zatem odpowiedzialności za pomysły Zarządu Powiatu na obecny rząd, bo odpowiedzialni tej sytuacji siedzą właśnie na tej sali. Moim zdaniem prawdziwym powodem forsowania pomysłu łączenia jest szukanie źródła finansowania szpitala – dodała.

 

Róża Kończyk pytała z kolei czy pacjent musi najpierw skorzystać z leczenia szpitalnego, by skorzystać z porady specjalisty.

 

Anna Pilarczyk-Sprycha zaznaczyła, że idąc do specjalisty pacjent w każdej chwili może dostać i miejsce w szpitalu i również skorzystać z pełnej diagnostyki.

 

NIE WSZYSCY BYLI „ZA”

 

Połączeniu szpitala i ZLA od początku sprzeciwiała się Ewa Brewczyńska-Florczyk przewodnicząca Zawierciańskiej Rady Seniorów. Pojawiły się także pytania, czy połączenia nie można byłoby dokonać na zasadzie fuzji, gdzie każdy podmiot zachowałby swoją osobowość prawną i rozliczał się na podobnych zasadach.

 

- Wersja połączenia w formie fuzji nie wymagałaby takich trudnych działań jak łączenie się w wersji przedstawionej na konsultacjach – napisała w apelu do radnych powiatowych i starosty Ewa Brewczyńska-Florczyk.

 

- Z informacji na stronie Starostwa Powiatowego wynika, że jako przedstawiciel Rady Seniorów opowiedziałam się za połączeniem jednostek organizacyjnych Szpitala Powiatowego i ZLA. Nie jest to zgodne z faktami, ponieważ od początku prowadzonych konsultacji członkowie Rady Seniorów mieli jednoznaczne stanowisko w sprawie konieczności opracowania strategii połączenia placówek przed podjęciem uchwały – napisała przewodnicząca ZRS do starosty Krzysztofa Wrony.

 

Przewodnicząca ZRS kierowała pisma w sprawie łączenia placówek wszędzie, gdzie się tylko dało nawet do Centralnego Biura Śledczego.

 

Uchwała o połączeniu na powiatowej sesji przeszła przy 15 głosach „za”, 7 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

 

Przeciwni uchwale byli: Dariusz Bednarz, Andrzej Wilk, Rafał Krupa, Włodzimierz Styczyński, Paweł Sokół, Beata Chawuła, Marek Szczygłowski.

 

Uchwałę poparli: Krzysztof Wrona, Cezary Barczyk, Maria Milejska, Dorota Wnuk, Róża Kończyk, Paweł Skóra, Tomasz Ślusarczyk, Konrad Knop, Zbigniew Rok, Damian Łukasik, Katarzyna Romańska-Bujak, Andrzej Danecki, Jarosław Kleszczewski, Andrzej Pniak, Małgorzata Machura.

 

Wstrzymali się od głosu: Tadeusz Czop i Aniceta Książęk-Słomka.

 

Monika Polak-Pałęga

 Galeria zdjęć

Komentarze