Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

SĘDZIA… PONOWNIE NA KOPERCIE!

Tomasz Urbański | 2019-02-19 12:20

(Częstochowa) 5 marca 2018 Gazeta Myszkowska ujawniła, że sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie Agnieszka Pieńkowska-Szekiel parkowała na miejscu wydzielonym dla niepełnosprawnych przy ul. Kwiatkowskiego, blisko swojego miejsca pracy. Ma prawo parkować na miejscu uprzywilejowanym, ale tylko gdy przewozi niepełnosprawnego, dziś 15-letniego syna. Nie wtedy, gdy jeździ do pracy. Czekaliśmy tego dnia długo, aby potwierdzić, czy sędzia wyjdzie z budynku sądu sama -co wydawało się oczywiste- czy z synem. Na nagraniu i zdjęciach z 5.03.18 widać wyraźnie, że sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel po wyjściu z sądu wsiada sama do samochodu i odjeżdża. Dzień później samochód sędzi był już zaparkowany w uliczce sądu. Od 5 marca już nigdy nie zauważyliśmy, aby sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel parkowała w godzinach pracy na miejscu dla niepełnosprawnych przy sądzie w Myszkowie. W środę 30 stycznia 2019 roku nasz informator zauważył samochód sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel w Częstochowie, zaparkowany przed budynkiem KRUS. Obok jest nowe miejsce pracy sędzi Pieńkowskiej-Szekiel. Jako Komisarz Wyborczy w każdą środę pełni dyżur w delegaturze Państwowej Komisji Wyborczej. Nasz świadek poczekał. Do samochodu przyszła i wsiadła sama, dobrze nam znana z wizerunku Agnieszka Pieńkowska-Szekiel, sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie. Bez osoby niepełnosprawnej. O 15:30 skończyła dyżur w delegaturze PKW, wyszła z pracy, prosto do swojego samochodu zaparkowanego na kopercie dla osób niepełnosprawnych.


 

Od kwietnia 2018 sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie Agnieszka Pieńkowska-Szekiel jest również Komisarzem Wyborczym w Częstochowie II. W środy w godz. 13:30-15:30 pełni dyżur w Częstochowie w biurze delegatury PKW, przy ul. Sobieskiego 7 (budynek Urzędu Wojewódzkiego). Nasz świadek był tego dnia w Częstochowie i zauważył samochód Suzuki SX4 należący do sędzi na niebieskiej kopercie przed budynkiem KRUS. Zrobił zdjęcia i dalej czekał, aby upewnić się kto wsiądzie do samochodu i odjedzie. Wszystko nagrał telefonem. Dwa dni później dziennikarz Gazety Myszkowskiej złożył w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych z wykorzystaniem uprawnień, które w tej sytuacji się kierującemu nie należą. Bo sędzia Pieńkowska-Szekiel może swobodnie stawać na niebieskiej kopercie, gdy porusza się z synem, a nie w drodze do pracy! Częstochowskiej policji przekazaliśmy dane świadka oraz zdjęcia i filmy, które wykonał.


 

Do protokołu przyjęcia zawiadomienia o wykroczeniu złożyliśmy wniosek, aby zabezpieczyć zapis monitoringu z budynku KRUS, z informacją, że zgodnie z regulaminem KRUS przechowuje zapis tylko 7 dni.


 

Pracownik ochrony z KRUS, który miał dyżur 31.01, rozmowę z nim nagrał nasz informator: -Ona tu zawsze staje, taka kobietka. Ma uprawnienia, bo my to sprawdzamy. Ja tam widzę tylko kartkę wywieszoną (z numerem uprawnień). My widzimy niebieską kartę, to nam wystarczy. A czy wystawiona na osobę, która parkuje, to my nie wiemy. Może być tak, że uprawnienia do wożenia babci, a jedzie bez babci. Trudno to sprawdzić. Tę panią znamy, ciągle tu parkuje. Zawsze jest sama.


 

Czy sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel zawsze, gdy jedzie do pracy do delegatury PKW bezprawnie korzysta z miejsca dla niepełnosprawnych? Tego nie wiemy. Ale pracownik ochrony KRUS kojarzy zarówno samochód i kobietę, jego kierowcę, która regularnie korzysta z miejsca dla niepełnosprawnych.


 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego: brak podstaw do postępowania dyscyplinarnego!


 

Gdy w marcu 2018 udokumentowaliśmy, że sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel parkuje przed sądem w Myszkowie na miejscu dla niepełnosprawnych, wszystkie dowody przekazaliśmy myszkowskiej policji. Najstarsze nagrania z kwietnia 2017 pokazują, że samochód Suzuki SX4 należący do sędzi jest zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych. Myszkowska policja wykonała czynności i skierowała do Prezesa Sądu Rejonowego w Myszkowie dokumentację dot. wykroczenia, ponieważ sędziego nie można bez jego zgody ukarać mandatem, ani skierować do Sądu wniosku o ukaranie. Prezes SR Myszków przesłał sprawę do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie sędzi Agnieszki Radojewskiej.


 

Rzecznik SO Częstochowa sędzia Dominik Bogacz, w odpowiedzi na nasze pytania wyjaśnia:


 

„-Sprawa O.Kdr-1440-13.2018 została przekazana Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie pani SSO Agnieszce Radojewskiej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie celem przeprowadzenia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia czy zachowanie Sędziego Sądu Rejonowego w Myszkowie Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel nosi znamiona wykroczenia z art. 92 § 1 k.w. i czy istnieją przesłanki do podjęcia czynności dyscyplinarnych.


 

Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Agnieszka Radojewska postanowieniem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sygn. akt SD 2/18 stwierdziła brak podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sądu Rejonowego w Myszkowie Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel dotyczącego wykroczenia drogowego z art. 92 § 1 k.w. jakie miało miejsce w dniu 5 marca 2018 r. polegającego na zaparkowaniu samochodu w miejscu dla osób niepełnosprawnych. Stosownie do treści art. 114 § 9 p.u.s.p. odpis opisanego wyżej postanowienia został doręczony Sędziemu, Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie i Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie, a także Ministrowi Sprawiedliwości, któremu przysługiwało prawo wniesienia sprzeciwu. Minister Sprawiedliwości z prawa tego nie skorzystał i postanowienie jest prawomocne.”


 

Było wykroczenie, czy nie? Wyjaśnienia rzecznika Sądu Okręgowego w Częstochowie (powyżej) są nafaszerowane sygnaturami, okrągłymi zdaniami, które nie wyjaśniają najważniejszej rzeczy: sędzia popełniła wykroczenie, czy nie? Wg policji tak, gdyż został skierowany wniosek do Prezesa Sądu Rej. w Myszkowie. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego odmówiła jednak wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, choć powody tej decyzji nie zostają ujawnione. Rzecznik SO w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz: „wstępne wyjaśnienie okoliczności podniesionych we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie stanowi informacji o działalności władz publicznych i z tego względu informacja o powodach wydania wskazanego wyżej rozstrzygnięcia nie podlega upublicznieniu”. „Z tych samych względów nie podlega upublicznieniu informacja o ewentualnych kolejnych skargach na pracę sędziego Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel, do czasu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.” W swoich pytaniach prosiliśmy o informację, czy to prawda, że do Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego trafiły inne wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel.


 

Otrzymaliśmy za to informację potwierdzającą, że sprawa wykroczeń za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych nie była pierwszą, gdy rozważano wobec sędzi Pieńkowskiej-Szekiel postępowanie dyscyplinarne. Sędzia Dominik Bogacz: „Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Katowicach wyrokiem z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ASD 3/15 uznał Agnieszkę Pieńkowską-Szekiel, sędziego Sądu Rejonowego w Myszkowie, za winną popełnienia zarzucanego jej przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 p.u.s.p., polegającego na odmówieniu podjęcia czynności służbowych w trakcie pełnienia dyżuru sądowego, uchybiając w ten sposób obowiązkom służbowym i na podstawie art. 109 § 1 pkt 2 p.u.s.p. wymierzył jej karę dyscyplinarną nagany. Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt SNO 78/15 Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze i na podstawie art. 108 § 2 p.u.s.p. postępowanie w tym zakresie umorzył z uwagi na upływ trzech lat od chwili czynu.”


 

Podsumujmy: sędzię Agnieszkę Pieńkowską-Szekiel w roku 2015 uznano winną przewinienia dyscyplinarnego, ale karę nagany Sąd Najwyższy uchylił. We wrześniu 2018 z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, sędzia Agnieszka Radojewska uznaje, że za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych bez uprawnień sędzia nie poniesie żadnej kary, nie zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. „Zwykły” obywatel za takie wykroczenie dostanie 800 zł mandatu. Cytowana wyżej wypowiedź Rzecznika Prasowego SO w Częstochowie, nie wyjaśnia powodów decyzji o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, ani tego, czy zdaniem sądu wykroczenie zostało popełnione, czy nie. Mijają 4 miesiące od tej decyzji, i sędzię Sądu Rejonowego w Myszkowie ponownie przyłapujemy na parkowaniu na kopercie. Tym razem w Częstochowie, przed siedzibą KRUS, w godzinach w których Agnieszka Pieńkowska-Szekiel pełni dyżur Komisarza Wyborczego w Częstochowie. W budynku obok. Wg pracowników ochrony z KRUS „ta pani parkuje tu regularnie, zawsze jest sama”. Czekamy na wynik czynności częstochowskiej policji w sprawie o wykroczenie. Redakcja, jak pisaliśmy na początku, przekazała policji wszystkie dowody dokumentujące podejrzenie popełnienia wykroczenia przez sędzię Sądu Rejonowego w Myszkowie Agnieszkę Pieńkowską-Szekiel.


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze