Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

UCHWAŁA O POŁĄCZENIU DO POPRAWKI!

Tomek | 2017-08-19 12:20

(Zawiercie) 10 lipca została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego. Mimo że sezon urlopowy w pełni trzeba było od nowa pochylić się nad uchwałą w sprawie połączenia Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Powodem były między innymi błędy w nazewnictwie jednostek (pisownia z dużej zamiast z małej litery). Za zamieszanie przepraszała w czasie obrad członkini zarządu Maria Milejska.

 

19 czerwca radni powiatowi przegłosowali uchwałę w sprawie połączenia ZLA ze szpitalem. 4 maja weszła w życie ustawa o tzw. „sieci szpitali”. Powiat nie miał zbyt dużo czasu, bo bardzo ważne było to, aby cała procedura została zakończona w terminie. Szpital Powiatowy w Zawierciu w ramach systemu zabezpieczenia został zakwalifikowany do poziomu szpitali II stopnia (wśród 12 szpitali z województwa śląskiego). Założenie ustawodawcy jest takie, że finansowanie tych podmiotów, które znajdą się w sieci będzie odbywało się na podstawie ryczałtu. Jeden z argumentów za połączeniem odnosił się do tego, że ryczałt stanowi gwarancję stabilnego finansowania. Aby podmiot mógł uzyskać finansowanie w formie ryczałtu, musi znaleźć się w sieci. Stąd decyzja o połączeniu.

 

Jak wskazywano wielokrotnie brak ryczałtu to z kolei niepewność wyniku postępowania konkursowego. Do tego dochodziła niepewność co do ilości środków finansowych jakie NFZ będzie mógł przeznaczyć na świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla obszaru kontraktowania obejmującego swoim zasięgiem nasz powiat.

 

PROWADZILI CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE

 

Uchwała Rady Powiatu Zawierciańskiego o połączeniu szpitala i ZLA wpłynęła do wojewody śląskiego 23 czerwca. Organ nadzoru prowadził wobec niej czynności wyjaśniające.

 

- Nie zostało jednak wszczęte postępowanie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności ww. uchwały, ponieważ Powiat Zawierciański poinformował wojewodę o inicjatywie, zmierzającej do zmiany przedmiotowej uchwały we własnym zakresie – poinformowała Alina Kucharzewska, rzecznik prasowy wojewody.

 

W czasie nadzwyczajnego, lipcowego posiedzenia wprowadzone zostały korekty do uchwały o połączeniu. Czego dotyczą poprawki? Zmienił się między innymi tytuł uchwały. Nowy brzmi: „w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Zawierciu”. W pierwszej wersji człony nazwy „samodzielny zakład opieki zdrowotnej” zostały zapisane wielką literą.

 

W związku z połączeniem do 21 września trzeba przedstawić zaświadczenie o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

W terminie określonym w akcie o połączeniu należy złożyć wniosek o wykreślenie zakładu przejmowanego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Trzeba było zadbać o to, by w uchwale znalazła się konkretna data. Istotne jest także dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dokonana została zmiana paragrafu 3 uchwały, a chodzi o wskazanie na 20 września terminu, w którym kierownik podmiotu przejmującego złoży wniosek o wykreślenie zakładu przejmowanego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z KRS.

 

Uchwała w sprawie zmian przeszła przy 16 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.

 

TYM RAZEM DROGI

 

18 lipca odbyła się kolejna powiatowa sesja. Głównym punktem był tym razem temat dróg. Radni przyjęli uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu oraz w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu.

 

Powiat otrzymał kolejną promesę przeznaczoną na odbudowę zniszczeń powodziowych. Wyremontowana zostanie droga pomiędzy Pilicą i Złożeńcem. Jak informuje na swojej stronie starostwo inwestycja realizowana będzie z udziałem środków rządowych popowodziowych (800 tys. zł.), powiatu oraz gminy Pilica (po 100 tys. zł). (mpp)Galeria zdjęć

Komentarze