Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM

Tomasz Urbański | 2018-07-06 12:20

(Myszków) Przy pięciu głosach „przeciw” rada powiatu udzieliła absolutorium zarządowi powiatu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu podczas środowej sesji przybliżył starosta Dariusz Lasecki. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wydała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, jak również wszystkie komisje rady powiatu. I choć podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Myszkowskiego, trwającej blisko 3 godziny nie brakowało dyskusji, to wykonanie budżetu przyjęte zostało przez radnych spokojnie i bez uwag.

 

Budżet na 2017 rok uchwalony 29 grudnia 2016 roku zakładał dochody w wysokości 61 764 135 zł, wydatki – 66 869 815 zł, przychody 5 645 680 złotych oraz rozchody w kwocie 540 000 złotych.

 

- W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku w budżecie realizacja podstawowych wskaźników wygląda następująco: dochody (plan po zmianach): 63 788 719, 94 zł, wykonanie 63 058 442,41 złotych to jest 98,86% planu, wydatki (plan po zmianach): 68 360 374,94 zł, wykonanie 61 351 617,60 zł, to jest 89,75% planu. Przychody (plan po zmianach) 7 111 655 zł, wykonanie 9 541 228,39 zł. Rozchody (plan po zmianach): 540 000 złotych, wykonanie 2 540 000 złotych, 400% planu. Powiat myszkowski za 2017 rok uzyskał nadwyżkę budżetową wliczoną w dochody i wydatki wynoszącą 1 706 824,81 złotych, a wynik finansowy kształtuje się na poziomie 8 708 053,20 zł. Na koniec 2017 roku powiat myszkowski miał łączne zobowiązania w kwocie 11 934 570 złotych z tytułu zaciągniętych kredytów. (…) Na przestrzeni całego 2017 roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej – mówił starosta Dariusz Lasecki, przybliżając sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
 

Środki finansowe powiatu pozwoliły na pokrycie wszystkich zobowiązań, zarówno wobec pracowników starostwa jak i innych podmiotów gospodarczych. Jak podkreślał starosta, wykonanie budżetu to zasługa m.in. zarządu powiatu i pracowników starostwa. - W imieniu zarządu zwracam się z prośbą o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu myszkowskiego za rok 2017 i udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu – zakończył Dariusz Lasecki.
 

Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz wszystkie komisje rady powiatu. Przeciw udzieleniu absolutorium zarządowi głosowało 5 radnych opozycji – Piotr Bańka, Jarosław Kumor, Jolanta Koral, Danuta Służałek-Jaworska oraz Wiesława Machura.
 

Edyta SupersonGaleria zdjęć

Komentarze